Table še stojijo!

Table še stojijo!

Poročilo

David Malalan in Karlo Grgič na srečanju v Narodnem domu ob 25. letnici postavitve dvojezicnih tabel

JAVNO SREČANJE KZKV V MALI DVORANI NARODNEGA DOMA V TRSTU, OB 25. LETNICI POSTAVITVE DVOJEZIČNIH TABEL PRED VASMI FERLUGI, BANI, TREBČE, PADRIČE, GROPADA IN BAZOVICA


Lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli na javno srečanje, s katerim želi Koordinacijsko združenje kraških vasi (KZKV) obeležiti 25. letnico postavitve dvojezičnih tabel, ki so jo na lastno pest izvedli vaščani Ferlugov, Banov, Trebč, Padrič, Gropade in Bazovice prav na današnji dan pred 25. leti, in sicer 18.11.1984 ob 5.00 uri zjutraj. Pobuda je bila izvedena pod okriljem KZKV, ki je tistega dne, ob 11.00 skupaj s krovnima organizacijama in Enotno delegacijo, organiziralo tudi odmevno manifestacijo za dvojezične table v Trebčah.
»Neuradne dvojezične table« je Občina Trst, na osnovi dogovora v levosredinski upravi Marcella Spaccinija, postavila pred vasi Trebče, Bazovica in Križ že v sedemdesetih letih. Do leta 1984 so torej pred vasmi Občine Trst stale uradne modre samo italijanske table z belim napisom in pred omenjenimi tremi vasmi še druge, manjše, dvojezične table, prav tako modre z belim napisom, na katerih je bilo navedeno ime vasi brez napisa Frazione del Comune di Trieste – Zaselek občine Trst, ki pa je bil na tistih »bolj uradnih« prisoten.
Poleti leta 1984 je Richettijeva občinska uprava zamenjala vse table ter jih nadomestila z novimi, samo italijanskimi, in to tudi v omenjenih treh vaseh, kjer so prej stale tudi dvojezične. To je sprožilo protest pri ljudeh, odzvala sta se občinska tržaška svetnika Spetič in Parovel in Enotna delegacija. Vsi so v en glas zahtevali spoštovanje določil Londonskega in Osimskega sporazuma in postavitev dvojezičnih tabel na celotnem dvojezičnem ozemlju, nekateri predstavniki Slovencev pa so zahtevali ponovno namestitev dvojezičnih tabel, ki so že stale v Bazovici, Trebčah in Križu. Župan se je najprej obvezal, da bo dvojezične table postavil, a ker iz tega ni bilo nič, so se ljudje na Vzhodnem Krasu pod okriljem KZKV odločili, da bodo dvojezične table postavili sami.
Na sestanku predstavnikov vseh društev in organizacij vzhodnega Krasa, ki ga je sklicalo KZKV 7.09.1984 na Padričah je bil sprejet sklep, da se dvojezične table postavijo na lastno pest ob podpori krovnih organizacij in političnih predstavnikov. Temu je sledil masovni sestanek v organizaciji KZKV in Enotne delegacije (ED) v Bazoviškem domu 28.09.1984. Na sestanku sta posegla tajnik in predsednik KZKV David Malalan in Carlo Grgič, nato so spregovorili člani ED Dušan Udovič, Rafko Dolhar, Miloš Budin in Branko Pahor. Pobudo KZKV so ocenili pozitivno in manili, da je izvedljiva brez težkoč in problemov. ED je torej podprla pobudo in prevzela nase odgovornost za morebitne težave in zaplete, ki bi lahko nastali ob postavitvi dvojezičnih tabel. Člani KZKV so sprejeli soglasno sklep, da se modre table z belim dvojezičnim imenom vasi, po velikosti enake uradnim, postavijo 20.10.1984, naslednji dan, 21.10.1984, pa se priredi skupna manifestacija v Trebčah. Do takrat naj bi se k pobudi pritegnilo tudi zahodnokraške vasi in obmestne predele. KZKV je sprejelo tudi sklep o tiskanju dvojezične knjižice z zakonskimi določili, ki ščitijo slovensko manjšino in obrazci za konkretno uveljavljanje slovenskega jezika.
Predsednik in podpredsednik KZKV Carlo Grgič in Lucijan Malalan sta imela 1.10.1984 sestanek v Lonjerju s predstavniki društev iz Lonjerja, sv. Ivana, Katinare in Barkovelj. Prisotni so bili samo Lonjerci in Svetoivančani, ki so predstavnikoma Združenja zagotovili, da bodo o tem sklepali v posameznih društvih in nato sprejeli odločitev. Omenjeni vasi sta pobudo podprli, a k njej nista pristopili.
Naslednji dan, 2.10.1984, sta C. Grgič in L. Malalan imela sestanek s predstavniki openskih društev. Številni Openci, ki so se zbrali v Prosvetnem domu, so Grgiča in Malalana sprejeli dokaj hladno in ju skoraj odslovili. Rekli so jima, da se s pobudo KZKV ne strinjajo, ker je za postavitev dvojezičnih tabel pristojna občina in nihče drug. Posmehljivo so jima dejali, da bi lahko kvečjemu postavili dvojezične table iz lepenke. Sestanek je bil zelo kratek.
KZKV je uvidelo, da sta prvotno določena datuma 20. oz. 21.10.1984 preblizu.
Na sestanku KZKV na Padričah 6.11.1984, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki ED D. Udovič, S. Kapič, B. Siega, M. Budin in S. Spetič je bil sprejet sklep, da se postavitev tabel in skupna manifestacija izvedeta 18.11.1984.
Dne 7.11.1984 so imeli predstavniki KZKV in predstavniki krovnih organizacij, sestanek na sedežu SKGZ, kjer so se dogovorili o konkretnih potezah za postavitev dvojezičnih tabel. Meddrugim je bil predstavljen komunike ED v zvezi z manifestacijo in znak manifestacije. Sprejeti so bili tudi sklepi o načinu sensibilizacije širše javnosti in podani predlogi za potek same manifestacije.
Naslednjega dne, 8.11.1984 je KZKV v Bazovici, sklicalo skupščino predstavnikov vseh društev vzhodnega Krasa, da bi sprejeli končne odločitve o postavitvi tabel in manifestaciji v Trebčah 18.11.1984. Po kronološkem pregledu dogajanja, ki ga je podal tajnik David Malalan, je predsednik K. Grgič orisal potek postavljanja tabel in izvedbo manifestacije. V diskusijo so posegli številni prisotni, še posebej potem, ko so Bazovci predlagali določene spremembe k zamišljeni postavitvi tabel in iznesli določene pomisleke glede izvedljivostile le te (tozadevni sklep, ki so ga sprejele na izrednem sestanku bazovske organizacije je prebral predstavnik bazovskih društev). V bistvu so predlagali, da bi se 18.11. dvojezične table postavile samo v Trebčah (simbolično), kajti po njihovem je bilo tehnično neizvedljivo, da bi do omenjenega datuma postavili vse predvidene table. V kolikor Združenje ne bi osvojilo njihovega  sklepa, so predlagali odložitev datuma, tako da bi se bolje pripravili in si podrobneje preštudirali pravne,politične in tehnične aspekte akcije, ter možnosti čimširše udeležbe naših ljudi. Sledila je razgreta razprava, v katero sta posegla tudi prisotna člana ED Udovič in Budin, ki sta poudarila pomembnost manifestacije in nujnost, da se izvede. Menila sta, da je treba bazovske pomisleke razčistiti, kar je bilo na sestanku tudi storjeno. V debato so poleg številnih prisotnih posegli člani upravnega odbora KZKV, ki so Bazovcem zagotovili, da ni tehničnih in pravnih problemov glede izvedljivosti nedeljske manifestacije in same postavitve dvojezičnih tabel.
Nazadnje je bil sprejet sklep, da se pobuda izvede kot je bilo prvotno zamišljeno, t. j. table se bodo postavile 18.11.1984 v petih vzhodnokraških vaseh, v Bazovici bo postavljena samo ena tabla in ne štiri kot predvideno, istega dne pa se organizira ob 11. uri manifestacija v Trebčah.
Dne 13.11.1984 je KZKV sklicalo v Ljudskem domu v Trebčah sestanek, za ustanovitev posameznih operativnih služb in določitev odgovornih za posamezne službe. Ustanovljene so bile službe za parkirišča, za zbiranje prostovoljnih prispevkov za plačilo tabel, za postavitev odra, za ozvočenje, za prvo pomoč ter redarska služba. Sklenjeno je tudi bilo, da bosta pri pobudi sodelovali godbi na pihala iz Trebč in Križa.
Naslednja seja, na kateri so se zbrali odgovorni za posamezne operativne službe, je bila v Trebčah 16.11.1984. Odgovorni so predstavili sezname ljudi, ki so se javili, da bi sodelovali pri organizaciji pobude. Določeno je bilo, da bo na manifestaciji prebral/a pozdrave in solidarnostne izjave predsedujoči/a. Sprejet je bil sklep, da bodo na manifestaciji spregovorili predstavnik KZKV in predstavniki ED. Drugih govornikov ne bo. Določeno je bilo, da bodo dovoljeni samo transparenti z gesli o zaščiti manjšine, da ne bo strankarskih simbolov, lahko pa bodo razviti društveni prapori. Uradna vabila raznim predstavnikom se ne bodo pošiljala. Sklenjeno je bilo, da se celotna manifestacija izvede v duhu Gorice.
17.11.1984 je KZKV sklicalo v Ljudskem domu v Trebčah ožji sestanek s posamezniki, ki so se javili, da bodo postavljali table. Sprejet je bil sklep, da se tabli v Trebčah slovesno postavita ob 10.00. Ostale table se začenjajo povsod postavljati točno ob 6.00 uri zjutraj, ob 6.15 morajo biti postavljene, nakar naj bi se vsi zbrali v trebenskem Ljudskem domu. Dejansko so bile vse table postavljene med 5.00 in peto uro in petnajst minut zjutraj, razen, kot rečeno, dveh tabel v Trebčah, ki sta bili postavljeni pred številno množico ob 10.00, t. j. eno uro pred manifestacijo.
Naslednji dan je bil dan velikega dogodka. Vse je steklo kot predvideno. S postavitvijo tabel ni bilo zapletov, pa tudi manifestacija je bila nekaj veličastnega. Osrednji vaški trg v Trebčah je bil skoraj pretesen za tako veliko množico. Mediji so poročali, da se je protesta udeležilo okrog 5.000 ljudi. Prišli so ljudje od Milj do Kanalske doline. Po naši oceni je bilo udeležencev manifestacije več kot 7.000. V Trebčah so spregovorili tajnik KZKV David Malalan in predstavniki posameznih komponent ED Stojan Spetič, Dušan Udovič, Izidor Predan, Igor Tuta, Bojan Brezigar in Elvi Slokar. Povezovala je tajnica KZKV Luisa Gregori. Takrat smo doživeli drugi Travnik. Organizacija KZKV je bila brezhibna, uspehu manifestacije pa je botrovala usklajena akcija, dosežena enotnost in odločenost KZKV, ED in krovnih organizacij. Ob tej priliki je Združenje delilo ličen mini priročnik Naša pravica/Il nostro diritto, ki je požel splošno pohvalo.
Do polemike pa je prišlo ker vodstvo KZKV ni dovolilo, sklicujoč se na sklep sprejet na seji v Trebčah 16.11.1984, da bi na manifestaciji spregovoril tudi sindikalni predstavnik iz vrst večinskega naroda.
Trebenska manifestacija je bila lahko rečemo Travnik dva in je imela velik odmev. V ljudeh je utrdila ponos in samozavest. Združenje je imelo od takrat v ljudeh močno zaslombo in podporo. Ob odprtju avtocestnega odseka Padriče / Opčine leta 1991 je KZKV mobiliziralo Trebence in Padričarje, in zagrozilo z zaporo avtoceste v kolikor bi ne deželna uprava izplačala lastnikom celotne odškodnine za razlaščeno zemljo in namestila dvojezičnih smerokazov na avtocesti. Takratni deželni odbornik za prevoze Giovanni Di Benedetto je dal nemudoma namestiti dvojezične avtocestne  smerokaze za Trebče in Padriče.
Kljub temu, da so dobro znani a nikoli kaznovani občasno pomazali, so table pred vasmi ostale na svojem mestu celih devet let. Leta 1993 jih je dal odstraniti (razen dveh tabel na Ferlugih, na katere so očitno pozabili), sklicujoč se na DZ št. 52 z dne 19.11.1991 (prepoved posegov brez dovoljenja), takratni desničarski župan Staffieri, zagrizen nacionalist in velik sovražnik Slovencev. Z ukazom z dne 27.02.1993 je zahteval, da predsednik KZKV odstrani dvojezične table. KZKV je poskušalo z občinsko upravo doseči dogovor, a zaman. Občinska uprava je 20.07.1993 table čez noč odstranila, kljub temu, da so bile na zasebnih parcelah.
Odgovor Združenja je bil takojšen. Prav ko smo Slovenci 22.07.1993 množično protestirali pred županstvom na trgu Zedinjenja Italije zaradi odstranitve tabel,ki jo je odredil župan in njegove odločitve, da se prepove raba slovenščine v rajonskih svetih, je tajnik KZKV David Malalan sporočil novico, ki jo je množica sprejela z velikim navdušenjem in bučnim aplavzom, da so Bazovci spet postavili na svoje mesto dvojezično tablo in da bo do konca tedna Združenje spet postavilo še preostale table. KZKV je namreč še isti dan ko je občinska uprava odstranila table sklicalo na Padričah sestanek vzhodnokraških društev in organizacij z edino točko na dnevnem redu: Odstranitev dvojezičnih tabel s strani očinske uprave – sprožitev akcije za njihovo takojšnjo vnovično namestitev. Najprej je bil sprejet sklep, da se županu odgovori takoj s postavitvijo tabel v barvah slovenske trobojnice in s samo slovenskim imenom vasi. Akcija naj bi se izvedla tudi na Opčinah, Proseku, Kontovelu, Lonjerju in Barkovljah. Bazovci so temu nasprotovali in predlagali da se ponovno postavijo table modre barve. Nazadnje je bil sprejet sklep, da se postavijo, po možnosti spet na zasebnih zemljiščih, rjave table z belim dvojezičnim napisom (turistične) na tak način bi občina težje odredila njihovo odstranitev. V roku enega tedna je bila po ena tabla spet postavljena v Bazovici (modra), ter rjave table v Lonjerju, na Katinari, na Padričah, v Trebčah, pri Banih, na Ferlugih sta modri tabli stali še od prej, na Opčinah, Proseku, Kontovelu in v Križu.
Na Opčinah so običajni neznanci v treh dneh trikrat odstranili in uničili tablo in se proslavili z običajnimi protislovenskimi napisi. Tako so Openci v nekaj dneh štirikrat postavili isto tablo. Openci so se odločili da bodo tablo stražili in tako je ponoči ob 3.45 openska obhodnica presenetila skrajneže. Bila je skupina treh do petih posameznikov. Slednji so parkirali avto od Obeliska nižje proti Trstu. Do table so prišli peš in se nanjo znesli s krampom. Tablo so sneli z drogov in jo odvrgli kakih 100 metrov stran v grmovje. Imela je kar 17 lukenj. Domačina sta poklicala orožnike, a ko so leti prišli je bilo že vsega konec. Kljub temu, da sta jim posredovala znamko avtomobila in del registrske tablice, jih sile javnega reda niso izsledile. Prvi teden po postavitvi so neznani mazači pomazali tablo tudi v Lonjerju. Na Katinari, kjer so tudi poostrili budnost, sta domačina ob 1.00 zasačila dvajsetletna mladeniča, ki sta snela tablo, se pognala za njima ter jima jo iztrgala iz rok. Mladeniča sta jo ucvrla eden proti Lonjerju, drugi proti Katinari. Dogodek sta seveda prijavila policiji, a tudi v tem primeru sile janega reda niso izsledile storilcev.
Zaradi stopnjevanja napetosti so se predstavniki SSK, SKP, DSL, Demokratskega zavezništva in slovenske komponente PSI 3.08.1993 sestali s prefektom Canarozzom. Zadeva o dvojezičnih tablah je odjeknila tudi v rimskem parlamentu, kjer so na zaskrbljujoče stanje v Trstu opozorili senatorji SKP Libertini, Cossutta in Marchetti, ki so na notranjega ministra Mancina naslovili parlamentarno vprašanje. Sledile so mazaške akcije znanih neznancev v Trebčah, na Padričah in na Proseku.
Rjave dvojezične table so ostale na svojem mestu bolj ali manj nepoškodovane vse do vstopa Riccarda Illya v stavbo Mihca in Jakca. Illy je po dolgotrajnih prizadevanjih naše skupnosti in občinskih svetnikov Močnika, Berdona in Dolenca februarja leta 1995 odredil, da se na tržaškem Krasu postavijo nove dvojezične table bele barve s črnim napisom. Table v Bazovici, Gropadi, Padričah, Lonjerju, Trebčah, Banih, Ferlugih, Proseku – Kontovelu in Križu so bile postavljene meseca septembra istega leta. Žal je izpadla tabla Katinara. Na novih tablah pa je tudi izginil napis Frazione di Trieste. Mogoče je bilo tudi za Illya preveč, da bi se na tablah pojavil napis Zaselek Občine Trst kar bi defacto uzakonilo, da je TRIESTE tudi TRST.
KZKV je 18.10.1995 nazdravilo novim tablam na Proseku, ki je po novem postal Prosek – Kontovel. Zbralo se je lepo število članov združenja in domačinov, ki so predhodno odstranili rjave dvojezične table in jih razstavili okrog proseško – kontovelske table.
Tako se je zaključila več kot dvajsetletna borba za dvojezične table pred vasmi Občine Trst.
Naši ljudje so takrat navdušeno pričakovali sprejem tolikokrat omenjenega in tolikanj opevanega ZAKONA ZA GLOBALNO ZAŠČITO, ki naj bi rešil vse težave Slovencev v Italiji, vključno z dokončno rešitvijo problema vidne dvojezičnosti. Zaščitni zakon 38 iz leta 2001, ki ga je sprejela takratna leva sredina, ni izpolnil dolgoletnih pričakovanj Slovencev.
Lansko leto je tako moralo KZKV spet na okope za dvojezične table na avtocesti, a to je že druga zgodba. Menim, da lahko danes z gotovostjo, mi Kraševci pa tudi s ponosom zatrdimo, da če bi leta 1984 ne vzeli usode v lastne roke in sami postavili dvojezičnih tabel, jih danes pred vasmi Občine Trst ne bi bilo.

Trst, 18.11.2009                      

David Malalan